Παράνομη η χρήση οργάνων σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά τις 22.00

Ο ενισχυμένος ήχος αποτελεί προϊόν ηχορύπανσης ειδικά όταν συμβαίνει σε ακατάλληλους χώρους  και από άσχετους για την επίπτωση στην υγεία της εκτεταμένης έκθεσης σε θόρυβο. και την ηχορύπανση.
Τι ισχύει :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4442/2016, η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται πλέον, χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης.
Αντ’ αυτής, ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει τη σχετική δήλωση στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Νόμου 4442/2016 προς την αρμόδια δημοτική αρχή.

Ωστόσο, το άρθρο 29 του Ν. 4442/2016 προβλέπει ότι η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 τουάρθρου 3της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1995, η άδεια για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Παρατηρούνται φαινόμενα να χορηγούνται άδειες μουσικών χρήσης οργάνων και υπέρβασης του ωραρίου που ορίζουν οι αστυνομικές διατάξεις, χωρίς να συνεξετάζεται αν το κατάστημα συμμορφώνεται προς την άδεια λειτουργίας του τόσο ως προς την ηχορύπανση όσο και σε άλλα θέματα, όπως πχ η χρήση του δημόσιου χώρου, η αυθαίρετη δόμηση κλπ
Τα αποτελέσματα των παραβάσεων αυτών είναι τραγικά για την καθημερινότητα των κατοίκων, των οποίων βασικά δικαιώματα,  δε γίνονται σεβαστά και κυρίως δεν προστατεύονται.
Μιχάλης Σπανός