Φίλτρα

 

ΕΙΔΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Υπάρχουν τριών ειδών φίλτρα:


1. χαµηλοπερατά (low pass filter),
2. ζωνοπερατά (band pass filters)
3. υψιπερατά (high pass filters). 


*Τα χαµηλοπερατά φίλτρα επιτρέπουν τη διέλευση όλων των συχνοτήτων που είναι µικρότερες από µια συγκεκριµένη συχνότητα την συχνότητα αποκοπής fc του φίλτρου
*Τα υψιπερατά φίλτρα επιτρέπουν τη διέλευση όλων των συχνοτήτων που είναι µεγαλύτερες από µια συγκεκριµένη συχνότητα την συχνότητα αποκοπής fc του φίλτρου.
*Τα ζωνοπερατά φίλτρα επιτρέπουν τη διέλευση συχνοτήτων που βρίσκονται σε µια ζώνη εύρους ∆f γύρω από την κεντρική συχνότητα fx του φίλτρου.

 


Picture

ΤΙ ΕIΝΑΙ ΤΟ CROSSOVER-ΠΟΣΑ ΕΙΔΗ ΦΙΛΤΡΩΝ CROSSOVER ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Το λεγόμενο «crossover», που στην απλούστερη μορφή του αποτελείται από μια αντίσταση και έναν πυκνωτή. 
Η δουλειά του φίλτρου είναι να διαχωρίζει τις συχνότητες του σήματος και να τις κατανέμει σωστά στα μεγάφωνα του ηχείου. Οι τιμές των δύο στοιχείων (αντίστασης και πυκνωτή) καθορίζουν την συχνότητα αποκοπής του φίλτρου, δηλαδή από ποια συχνότητα και μετά θα γίνεται ο διαχωρισμός.

Υπάρχουν διαφορετικά ήδη crossover ανάλογα µε την καµπύλη στην συχνότητα αποκοπής. Τα είδη αυτά είναι butterworth, linkwitz riley,bessel,chebychev.

 


Picture

*ΦΙΛΤΡΑ BUTTERWORTH 

Το φίλτρο Butterworth είναι ένα είδος φίλτρου επεξεργασίας σήµατος σχεδιασµένο ώστε να έχει µια πιο επίπεδη ζώνη διέλευσης σε βάρος όµως της γρήγορης µετάβασης από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη αποκοπής . 

*ΦΙΛΤΡΑ CHEBYSHEV 

Τα φίλτρα Chebychev επιτρέπουν κάποια διακύµανση στη ζώνη διέλευσης, η οποία τα καθιστά ακατάλληλα για τα ακουστικά συστήµατα ωστόσο έχουν πολύ καλύτερη απόκριση στη µετάβασης από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη αποκοπής και γι’αυτό 
είναι καλύτερα για εφαρµογές στις οποίες η ζώνη συχνοτήτων περιλαµβάνει µόνο µια συχνότητα ενδιαφέροντος. 

*ΦΙΛΤΡΑ BESSEL 


Το φίλτρο Bessel είναι ένας τύπος γραµµικού φίλτρου µε µέγιστη επίπεδη καθυστέρηση χρόνου στη ζώνη διέλευσης αντίθετα µε το Butterworth που έχει µέγιστη επίπεδη απόκριση πλάτους. Ένα φίλτρο Bessel δίνει µια σταθερή καθυστέρηση διάδοσης του φάσµατος συχνότητας εισόδου. Εποµένως, εφαρµόζοντας ένα τετραγωνικό κύµα, αποτελούµενο από µία θεµελιώδη και πολλές αρµονικές , στην είσοδο ενός φίλτρου Bessel παράγεται ένα τετραγωνικό κύµα χωρίς υπερανύψωση, δηλαδή, όλες οι συχνότητες καθυστερούν κατά την ίδια ποσότητα. Άλλοι τύποι φίλτρων, εξαιτίας της καθυστέρησης που εισάγουν σε σχέση µε τη συχνότητα, καθυστερούν τις αρµονικές από διαφορετικές ποσότητες. Τα φίλτρα Bessel χρησιµοποιούνται συχνά σε crossover ήχου συστήµατα. Το όνοµα του φίλτρου είναι µια αναφορά στον Friedrich Bessel , έναν γερµανός µαθηµατικός (1784-1846), ο οποίος ανέπτυξε την µαθηµατική θεωρία στην οποία το φίλτρο βασίζεται. Τα φίλτρα που ονοµάζεται επίσης Bessel-Thomson φίλτρα, σε αναγνώριση του Thomson, ο οποίος εργάστηκε από τον τρόπο εφαρµογής των Bessel λειτουργιών για το φιλτράρισµα του σχεδιασµού. 

Πηγή ¨http://filtrohxeio.weebly.com/phiiotalambdataurhoomicron-crossover.html